Aviso Legal

Esta nota legal regula as condicións xerais de acceso e uso do sitio web accesible na URL http://www.gaener.com (en diante, o sitio web), que Gaener2011, S.L., en adiante, Gaener pon a disposición. dos usuarios de Internet.

O uso do sitio web implica a aceptación total e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións en que pretende utilizar o sitio web, xa que o texto pode sufrir modificacións a criterio do propietario do sitio web ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Razón social da empresa: GAENER2011, S.L.

Domicilio social: rúa Pasteur, 20 2º dereita.

Poboación: A Coruña.

Provincia: A Coruña.

C.P.: 15008.

C.I.F.: B70309109.

E-mail: gaener@gaener.com.

2.- OBXECTO.

O sitio web ofrece ós usuarios o mesmo acceso á información e servizos que Gaener ofrece ás persoas ou organizacións interesadas nelas.

3.- ACCESO E USO DA WEB.

3.1.- Carácter gratuito do acceso e uso gratuíto da web.

O acceso á web é gratuíto para os usuarios do mesma.

3.2.- Rexistro de usuarios.

En xeral, o acceso e uso do sitio web non require a subscrición previa ou rexistro previo dos usuarios da mesma.

4.- CONTENIDOS DE LA WEB.

A lingua empregada polo propietario na páxina web será o castelán, o galego e o inglés. Gaener non se fai responsable da falta de comprensión ou entendemento dos idiomas web polo usuario, nin das súas consecuencias.

Gaener pode modificar os contidos sen previo aviso, así como eliminar e modificar estes contidos na web, como o xeito no que se accede sen ningunha xustificación e libremente, sen ser responsable das consecuencias que poidan causar aos usuarios.

Está prohibido utilizar os contidos do sitio web para promover, contratar ou difundir publicidade ou información propia ou de terceiros sen a autorización de Gaener, nin enviar publicidade ou información utilizando os servizos ou informacións que están á disposición dos usuarios, independentemente de se o uso é gratuíto ou non.

As ligazóns ou hiperligazóns que incorporan terceiros nas súas páxinas web, dirixidas a este sitio web, serán para a apertura da páxina web completa, que non pode manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións inxustas ou ilícitas en contra de Gaener.

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que pode facerse da información contida nela é responsabilidade exclusiva da persoa que a realiza. Gaener non será responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que poida xurdir deste acceso ou uso. Gaener non se fai responsable dos erros de seguridade que poidan producirse ou de calquera dano que se poida causar no sistema informático do usuario (hardware e software) ou nos ficheiros ou documentos que se almacenan nel, como resultado de:

– a presenza dun virus no ordenador do usuario que se emprega para a conexión cos servizos e contidos da web,

– un mal funcionamento do navegador,

– e/ou o uso de versións non actualizadas dos mesmos.

Gaener non se fai responsable da fiabilidade e velocidade das hiperligazóns que se incorporan á web para a apertura doutras. Gaener non garante a utilidade destas ligazóns, nin é responsable dos contidos ou servizos aos que o usuario poida acceder a través destas ligazóns ou o bo funcionamento destes sitios.

Gaener non será responsable dos virus ou outros programas informáticos que se deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ó acceder ao seu sitio web ou a outros sitios web aos que se accedeu a través de ligazóns deste sitio web.

6.- EMPLEO DA TECNOLOXÍA “COOKIE”.

O sitio web utiliza cookies, pode consultar a nosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a confidencialidade e privacidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Gaener posúe todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como os contidos que alberga. Calquera uso da web ou dos seus contidos debe ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a Gaener, calquera outro uso que supón a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, para o que ningún usuario poderá realizar estas accións sen a autorización previa por escrito de Gaener.

 8.- POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

Gaener garante a protección e confidencialidade dos datos de carácter persoal, de calquera clase proporcionados polas nosas empresas clientes de acordo co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Todos os datos facilitados polas nosas empresas clientes a Gaener ou o seu persoal incluiranse nun ficheiro de datos persoais automatizado creado e mantido baixo a responsabilidade de Gaener, imprescindible para prestar os servizos solicitados polos usuarios.

Os datos facilitados serán tratados de acordo co Regulamento de Medidas de Seguridade (Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro). Neste sentido, Gaener adoptou os niveis de protección necesarios legalmente e instalou todas as medidas técnicas á súa disposición para evitar perda, uso indebido, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables. No caso de que considere oportuno transferir os seus datos persoais a outras entidades, informarase ó usuario dos datos facilitados, a finalidade do ficheiro e o nome e enderezo do cesionario, de xeito que dea o seu consentimento inequívoco nese sentido.

En cumprimento do disposto no RGPD, o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para isto debe contactar connosco en gaener@gaener.com.

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE.

Este Aviso legal será interpretado e rexido de acordo coa lexislación española. Gaener e os usuarios, renunciando expresamente a calquera outro foro que lles poida corresponder, sométense aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera disputa que poida xurdir do acceso ou uso do sitio web. No caso de que o usuario estea domiciliado fóra de España, Gaener e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados do domicilio de Gaener.