Política de privacidade

En cumprimento do disposto no RGPD, informámoslle que os seus datos serán tratados nos nosos ficheiros, co obxectivo de manter e cumprir a relación coa nosa entidade, incluíndo o envío de comunicacións no marco da devandita relación.

Así mesmo, asignaranse os seus datos en todos aqueles casos nos que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación coa nosa entidade ou nos casos en que estea autorizado por unha norma con estatuto de lei. En cumprimento do RGPD pode exercitar os seus dereitos ante GAENER2011, S.L, con domicilio na rúa Pasteur 20, 1ª dereita (15008 – A Coruña), achegando unha fotocopia do seu DNI.

O contido desta comunicación, así como o de toda a documentación anexa, está suxeito ó deber de segredo e está dirixido só ó seu destinatario. No caso de que non fose o destinatario, pedímoslle que o indique e non comunique o seu contido a terceiros, procedendo á súa destrución.

O prestador do servizo da sociedade da información debe ter en conta que, ademais da información proporcionada ós destinatarios do servizo a través da súa “Política de Privacidade”, debe ter textos legais adicionais relacionados con outras normas de obrigado cumprimento, sen limitación nin exclusión, as condicións xerais da contratación, propiedade intelectual e industrial, condicións de uso do sitio web e responsabilidades a este respecto, ou o que a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico pode establecer noutros preceptos fóra do seu Artigo 10 ou incluso completar a información que, en relación a isto, fose necesaria.